Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenSIG BOGG: een opmerkelijke samenwerking

SIG BOGG: een opmerkelijke samenwerking

Vrijdag 17 september 2021Afbeelding SIG BOGG: een opmerkelijke samenwerking

Half juli interviewde ik Camille van der Harten en Ferry van den Oever over de activiteiten van de Special Interest Group Geofysica en Grondradar (SIG BOGG) van GeoBusiness Nederland. Het doel van dit interview was: een beeld krijgen van de mogelijkheden van deze relatief jonge wijze van inwinnen, verwerken en interpreteren van ‘het onzichtbare’ – informatie die verborgen ligt in de ondergrond. Wat maakt deze groep zo bijzonder? Hoe komt het dat de tien bedrijven die verbonden zijn in deze SIG zoveel met elkaar op hebben? Wat maakt hun samenwerking opmerkelijk en uniek? En welke samenbindende rol speelt GeoBusiness Nederland hierin?

De missie van de SIG BOGG is om de mogelijkheden van geofysisch onderzoek breed bekend te maken en om de kwaliteit van geofysisch onderzoek continu te verbeteren. Dit doen de bedrijven die bij SIG BOGG zijn aangesloten met een gezamenlijke aanpak op het gebied van kennisoverdracht en een gestructureerde onderzoeksaanpak. Door de leden van deze SIG BOGG is een gezamenlijke verklaring ondertekend. Zij volgen twee sporen om invulling te geven aan hun ambitie.

Keuze-gereedschap

Het eerste spoor is erop gericht om duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van dit relatief jonge vakgebied. Omdat er relatief veel onbekendheid bestaat over de werkwijze, de gebruikte technieken en de toepassingen van het werkgebied, heeft de SIG BOGG een keuze-gereedschap gemaakt. Daarmee kunnen potentiële opdrachtgevers hun opdracht nader definiëren. Deze Keuze Assistent Geofysisch Onderzoek (KAGO zie bit.ly/keuzehulpKAGO) is een uniek product voor een brancheorganisatie. Met behulp van deze applicatie kunnen leveranciers voor een deel in elkaars keuken kijken. Het doel: de keuze voor opdrachtgevers vereenvoudigen. Hiermee kunnen afhankelijk van het type onderzoek, technieken worden opgesomd tezamen met de bedrijven die deze technieken kunnen uitvoeren.

Het tweede spoor richt zich op de werkwijze van de bedrijven bij het geofysisch onderzoek. Daarvoor is onder andere intensief gekeken naar de in het Verenigd Koninkrijk ontstane standaard, de PAS128. Hierin worden protocollen beschreven die een inspiratie vormen voor bodemonderzoek in het algemeen.

Hoewel de bij de SIG BOGG aangesloten bedrijven een nichemarkt bedienen, is er de laatste tijd opmerkelijk veel aandacht voor geodata van de ondergrond. Alle bedrijven hebben individueel hun eigen vakgebieden en hierbij behorende specialismen: van inwinning tot interpretatie en gebruik van de ingewonnen informatie. De technieken die ingezet worden, maken gebruik van de geofysische eigenschappen van de in de ondergrond aanwezige contrastverschillen en het interpreteren daarvan. Men werkt nu vanuit de SIG BOGG aan het verkrijgen van meer bekendheid van de mogelijkheden onder een breder publiek, waarbij de technische knowhow (een combinatie van inzet van apparatuur en competenties) leidt tot een eerlijk en gedegen advies.

Onderzoeksgebied

Vrijwel alles wat verborgen ligt in de ondergrond kan onderwerp van onderzoek zijn: funderingen, explosieven, kabels en leidingen, geologische patronen, obstakelonderzoek, archeologische structuren. Deze items kunnen vaak op non-destructieve wijze worden gedetecteerd. De toepassingsmogelijkheden zijn zeer breed, en komen al snel in aanraking – of vertonen verwantschap – met het domein van de traditionele inwinningstechnieken, waarvan we in ons vakgebied al jaren allerlei samenwerkingen kennen. Een voorbeeld is onder andere de SIG Inwinning van GeoBusiness Nederland. Deze werkgroep richt zich op de uitwisseling van kennis op het gebied van de bekende geodetische technieken. De verwantschap tussen beide ‘stromingen’ is dan ook opvallend en er zijn veel parallellen in de werkmethodieken: inwinning, interpretatie, combinatie, advisering van en over deze heel specifieke geodata.

Nut en noodzaak gebruik PAS128

Eén van de werkvelden van geofysisch onderzoek is ‘kabels en leidingen’. Zoals eerder gezegd laat de SIG BOGG zich inspireren door de PAS128. De PAS128 is een gestructureerde manier om het kwaliteitsniveau van een zogenaamde utility survey (kabels en leidingen) vast te leggen. Opdrachtgevers zijn over het algemeen onbekend met de mogelijkheden en onmogelijkheden van grondradartechnologie. Daardoor zijn de verwachtingen van deze technologie vaak hooggespannen. De kwaliteit van de uitkomsten van non-invasieve of geofysische meetmethoden zijn afhankelijk van de locatie, de grondsoort en type object(en) die gelokaliseerd moeten worden. Daarnaast zijn de radar, frequentie en de ervaring van de specialist van groot belang. Maar ook andere geofysische technieken kunnen worden ingezet. Daarom is het belangrijk dat bedrijven die gespecialiseerd zijn in noninvasieve of geofysische meetmethoden op een gestructureerde manier advies geven aan opdrachtgevers.

Met een aanpak, op basis van de PAS128, wordt het voor een opdrachtgever duidelijk hoe het onderzoek gestructureerd kan worden uitgevoerd. Dit heeft zowel voordelen voor de opdrachtnemer als voor de opdrachtgever, omdat werkaanvragen en oplevering aan elkaar getoetst kunnen worden. De opdrachtgever krijgt ook duidelijkheid over de onderzoeksstrategie en een zekere verantwoording in de kwaliteit van het onderzoek. Wat kan worden verwacht en welke risico’s blijven bestaan?

Om deze aanpak goed te faciliteren heeft de SIG BOGG de PAS128 laten vertalen vanuit het Engels naar het Nederlands. De SIG BOGG is zich ervan bewust dat deze vertaling is gebaseerd op Engelse regelgeving, te weten: wetgeving, richtlijnen en protocollen. In de vertaalde versie wordt daar vaak naar verwezen. Daarom is de vertaalde versie voorzien van een bijlage waarin uitleg wordt gegeven en waar mogelijk wordt verwezen naar het Nederlandse equivalent. Deze exercitie zal op den duur leiden tot een kwaliteitskeurmerk voor de deelnemende bedrijven. Deze procedure, ondersteund door de vertaalde versie van de PAS128, geeft de bij de SIG BOGG aangesloten bedrijven de mogelijkheid om: opdrachtgevers te verwijzen naar een gestructureerde en breed geaccepteerde methode, waarmee duidelijk onderbouwd wordt dat het werk volgens een bepaalde (standaard) systematiek wordt uitgevoerd; de kwaliteit van de geleverde resultaten verder te verbeteren en door te ontwikkelen; opdrachtgevers meer vertrouwen in de techniek te geven; de markt voor non-invasieve of geofysische meetmethoden te vergroten, waardoor er voldoende kansen komen voor alle aanbieders van detectiediensten die hun werkzaamheden conformeren aan de PAS128.

Unieke samenwerking

De Special Interest Groep Geofysica en Grondradar (SIG BOGG) is een verzameling bedrijven die non- invasieve of geofysische meetmethoden toepast voor de kartering van de ondiepe ondergrond en deze methoden ontwikkelt en vermarkt. De SIG BOGG is onderdeel van branchevereniging GeoBusiness Nederland.

Hoewel er een tiental bedrijven deelneemt aan deze SIG-BOGG, is het specifieke werkveld van deze samenwerkende bedrijven bescheiden van omvang. Deze bedrijven (en de daarin werkende specialisten) hebben elkaar gevonden door het enthousiasme voor hun vak. Men vindt elkaar op de inhoud, biedt elkaar de helpende hand en dat maakt deze groep opmerkelijk en bijzonder. Uiteraard komt men elkaar tegen in de markt, maar er is weinig te merken van onderlinge concurrentie. De gesprekken hebben zelden een commerciële aanleiding. Het gaat over de verschillende geofysische technieken en de inhoud van de zeer innovatieve grondradartechniek. Juist omdat er nog zoveel innovaties gaande zijn, is het zich verliezen in details van protocollen in deze fase van ontwikkeling niet welkom. Dat kenmerkt de samenwerking op inhoud, techniek en innovatie. Uiteraard heeft daarnaast ieder bedrijf haar eigen commerciële agenda. Uniek ook, omdat de bedrijven zich gezamenlijk inzetten om de mogelijkheden van geofysisch onderzoek breed bekend te maken en de kwaliteit van het onderzoek continu te verhogen en te verbeteren.

Samenwerking op inhoud, techniek en innovatie, dat kenmerkt ons!

De bedrijven werken waar mogelijk samen, erkennen elkaars specifieke specialismen en delen met elkaar kennis en ervaring om noninvasieve of niet-destructieve geodetische meetmethoden toegepast voor kartering van de ondiepe ondergrond verder te ontwikkelen en te verbeteren.

De SIG BOGG bestaat uit tien leden, te weten: Saricon, Delta Marking, Fugro Land BV, Geometius, Heijmans Infra BV, MapXact, Medusa Explorations, Terra Carta, Leica Geosystems en De Wegenscanners.

Een belangrijke ontwikkeling van de laatste tijd is de eerdergenoemde vertaling van de Engelse richtlijnen zoals weergegeven in PAS128. Hiermee is de SIG BOGG op een hoger plan gekomen en is het niet ondenkbaar dat de aandacht de komende tijd gericht zal zijn op een keurmerk voor dit onderdeel van de branche.

Afbeelding voor Roelof Keppel

Roelof Keppel

Roelof Keppel is de hoofdredacteur van het magazine Geo-Info.

Volledige biografie

Gesponsorde berichten