Ga door naar hoofdcontent
BlogsGeoSamen, 7 jaar later

GeoSamen, 7 jaar later

Vrijdag 18 juni 2021Afbeelding GeoSamen, 7 jaar later

Op 10 april 2014 kwam het TopTeam van GeoSamen voor het eerst officieel bij elkaar. Plaats van handeling was het Geo- Fort in Herwijnen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst was de fine fleur van onze geo-sector aanwezig bij de lancering van een gemeenschappelijke visie van de overheid, bedrijfsleven en wetenschap op de toekomst: ‘GeoSamen’.

Naast een aantal bekende thema’s ging het in deze visie vooral over de governance, over hoe we in onze sector in de driehoek willen samenwerken. We zijn zeven jaar verder en kunnen met een heel goed gevoel vaststellen dat we daarin zijn geslaagd. De samenwerking tussen vertegenwoordigende organisaties vanuit de driehoek heeft een duidelijke structuur en is waar nodig geformaliseerd. Daarmee hebben we onze eigen ‘Topsector’ gecreëerd. We kijken dan ook met trots terug op een succesvolle samenwerking. Naast reguliere vergaderingen en bijeenkomsten was er veel aandacht voor open data en innovatie. Er werden twee buitenlandse studiereizen ondernomen: in 2017 naar Londen en in 2019 naar San Francisco. De laatste reis was medebepalend voor de weg die nu wordt ingeslagen met een nieuwe ‘Visie op de geosector 2021-2025’.

Toen we begonnen met GeoSamen, wilden we vooral laten zien wat de rol is van geo-informatie in een aantal belangrijke maatschappelijke thema’s. Deze zijn eigenlijk onveranderd gebleven. Het gaat nog steeds over ruimte, mobiliteit, energie, bouw en zorg. We zien dezelfde onderwerpen dus nog steeds. De accenten zijn wel verlegd. Dat heeft te maken met de tijdsgeest en voortschrijdend inzicht. Wat er de afgelopen jaren wezenlijk is veranderd is dat wij vanuit GeoSamen nadrukkelijker onze rol opeisen in het debat over data. En daar is nog een wereld te winnen.

Data, of beter gezegd geodata of locatiedata, worden voor veel doeleinden gebruikt en aan dit gebruik lijkt geen eind te komen. We zijn een relatief kleine sector met een nationale omzet van ruim € 1 miljard, maar de indirecte impact wordt geschat op € 35 miljard. Het fundament wordt gelegd door de geobasisregistraties. Om klaar te zijn voor een toenemend gebruik, worden deze basisregistraties in samenhang doorontwikkeld. Uiteindelijk doel is een driedimensionale weergave, de digitale tweeling, die zorgt voor verbinding tussen alle stakeholders en voor een stimulans in het gebruik van locatiedata. In deze tijd, waarin data steeds meer gemeengoed worden, worden we ons ook meer bewust van ongewenste bijeffecten. Privacy is belangrijk en daarom kunnen we in een nieuwe visie ook niet voorbijgaan aan de ethische vraag hoe we moeten omgaan met locatiedata.

Data vormen dus de basis voor onze visie op de geosector in de komende jaren. Nederland draait op locatiedata, maar die data moeten wel eerst worden ingewonnen. Als er één onderdeel is in ons vakgebied dat de laatste jaren een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt, dan zijn dit de data-inwintechnieken. Dit komt niet alleen door de toenemende digitalisering, maar ook omdat er steeds meer nieuwe technieken worden gebruikt. Massive point clouds, een continue stroom aan actuele en gedetailleerde satellietbeelden en sensortechnologie zorgen ervoor dat het inwinnen van data verandert. Met kunstmatige intelligentie en machine learning zijn we ook in staat om steeds meer informatie uit data te halen. Deze ontwikkelingen vragen om voldoende mensen met de juiste kennis. En hier zit een grote uitdaging. Daarom wordt er in de visie op de geosector voor de komende vijf jaar extra aandacht gegeven aan arbeidsmarkt en onderwijs.

Uit de marktmonitor van GeoBusiness NL komt naar voren dat driekwart van de bedrijven behoefte heeft aan nieuw personeel vanuit alle onderwijsniveaus. Met name de geodetische kennis, cruciaal voor het werken met moderne technieken voor het inwinnen en verwerken van locatiedata, staat onder druk. Daarom willen de partners in GeoSamen de komende jaren aandacht vragen en investeren in goede opleidingen op alle studieniveaus. Daarbij is het van belang dat alle partners hun verantwoordelijkheid nemen. Voor bedrijven betekent dit dat zij met elkaar moeten bepalen wat zij verwachten van onderwijsinstellingen en zorgen voor stageplaatsen en gastdocenten. Voor het onderwijs betekent dit dat zij openstaan voor de adviezen vanuit het werkveld en investeren in kennis over de nieuwste technieken. De overheid kan dit faciliteren, door ervoor te zorgen dat dit goed wordt belegd binnen de eigen interdepartementale organisatie. Uiteindelijk zijn de partners gezamenlijk verantwoordelijk voor een actieve onderlinge uitwisseling van kennis en de realisatie van stage- en afstudeeropdrachten, leertrajecten en omscholingsmogelijkheden.

Een mooie uitdaging na een geslaagde samenwerking binnen GeoSamen gedurende de afgelopen zeven jaar. We zijn klaar voor de toekomst, we zien dat er nog veel te winnen valt, maar we moeten blijven investeren in onze kennis en ervoor zorgen dat we jonge mensen en zij-instromers aan ons binden.

Auteurs

Afbeelding voor Camille van der Harten

Camille van der Harten

Directeur GeoBusiness Nederland

Volledige biografie

Reacties