Ga door naar hoofdcontent
InformatieDisclaimer

Disclaimer

De website GIN is een publicatie van het Geo Informatie Nederland en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel de inhoud op deze website zo accuraat en actueel mogelijk is, kunnen er op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

Geen aansprakelijkheid

GIN spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. GIN is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud van de website c.q. schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

GIN is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

GIN mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. GIN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van een webpagina.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website komen toe aan het GIN, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, te wijzigen, reproduceren, transporteren, te distribueren en/of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van GIN.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en/of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten en/of regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de ruimste zin van het woord opleveren. U bent geheel verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Veiligheid

Er vindt regelmatig een controle plaats naar (computer-)virussen op de webpagina. Dit is echter geen garantie dat uw computer(-apparatuur) virusvrij is. GIN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door virussen. Ook kan deze webpagina links bevatten naar niet-GIN websites. GIN is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een website die door middel van een hyperlink aan deze webpagina is verbonden.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin GIN een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren), alles in de ruimste zin van het woord;
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, alles in de ruimste zin van het woord;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gevolgschade, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Deze disclaimer is van toepassing op de webpagina en wordt beheerst door het Nederlands recht. Indien een onderdeel van de disclaimer, om welke reden dan ook, buiten toepassing moet blijven, blijven de overige onderdelen onverkort van toepassing. Door de website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.