Ga door naar hoofdcontent
InformatieGeo bouwstenen

Geo bouwstenen

Geo Informatie is een breed vakgebied dat sterk uiteenlopende disciplines verenigt. Geo Informatie Nederland is er voor iedereen binnen alle GEO bouwstenen. Om inzicht te krijgen in hoe ver het vak gebied reikt en welke impact het heeft op andere branches, hieronder een kort overzicht van een groot aantal bouwstenen.

Datavisualisatie

Datavisualisatie, ook wel kennisvisualisatie of wetenschappelijke visualisatie genoemd, is het vakgebied, dat zich bezighoudt met het visueel weergeven van gegevens. Dit is een interdisciplinair vakgebied, waaronder zowel grafische vormgeving, informatica als kennistheorie vallen.

Energietransititie

Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. Geo-informatie speelt in de transitieprocessen een belangrijke rol: zonder goede data, gegevens en informatie kunnen deze taken niet uitgevoerd worden. 

Fotogrammetrie

De fotogrammetrie houdt zich bezig met de interpretatie en het opmeten van beeldmateriaal bij het bepalen en beschrijven van de vorm en afmeting en ligging van objecten. De geodetische fotogrammetrie houdt zich voornamelijk bezig met het maken van kaarten uit luchtfoto’s die met speciale meetcamera’s worden gemaakt, terrestrische en/of aerofotogrammetrie.

Geo-data

Geo-data, ook wel geo-informatie genoemd, is de term voor informatie met een ruimtelijke component (locatie). ‘Geo-‘ is hierin de afkorting van geografische (ruimtelijke).

De basis voor geo-informatie wordt gevormd door geodata (ook geo-data, geografische gegevens of ruimtelijke gegevens; geo-gegeven wordt veel minder gebruikt): gegevens met een locatie op de kaart (x-, y- en z-coördinaten).

Geodesie

De klassieke geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde. Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of delen daarvan. De naam geodesie wordt echter ook in ruimere zin gebruikt voor een beroepsgebied dat zich uitstrekt van enerzijds de geofysica tot anderzijds bijvoorbeeld de maatvoering van technische projecten en de administratie van grondeigendom.

Naast landmeetkunde behoort ook fotogrammetrie tot de disciplines van de geodesie. Een andere tak betreft de registratie van het gebruik van onroerend goed, waarbij zowel het juridische als het technische aspect aan de orde komt.

Historiografie

Historiografie of geschiedschrijving is de geschreven interpretatie van het verleden. Een heel groot gedeelte van het verleden is volledig onbekend doordat het letterlijk en figuurlijk spoorloos verdwenen is. Geschiedschrijving is altijd een interpretatie. De historicus maakt een keuze uit het tot zijn beschikking staande materiaal, ook en vooral om niet de zogeheten omgevallen kaartenbak te publiceren, een oeverloos geheel zonder enige structurering. Een zekere mate van subjectiviteit is onvermijdelijk, omdat de geschiedschrijver de materie vanuit zijn eigen wereld, vanuit zijn eigen opvattingen en zijn eigen maatschappelijke situatie benadert.

Hydrografie

Hydrografie is de wetenschap die zich bezighoudt met het beschrijven van de waterbodem. In het kort kan men zeggen dat hydrografie landmeten op het water is. Belangrijk bij hydrografie is meten, zoals de diepte, de samenstelling van het water en de zeebodem, het getij, de golven en de stroming.

Kartografie:

Kartografie is de wetenschap en techniek om geo-informatie (informatie met een geografische component) door middel van doelgerichte visualisatie te communiceren met behulp van een papieren of digitale kaart.

Landmeetkunde

Landmeetkunde de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals gps.

Software-ontwikkeling, -engineering

Software-ontwikkeling en -engineering is een deelgebied van de informatica dat zich bezighoudt met alle aspecten van het bouwen van complexe maar betrouwbare software tot informatiesystemen. Het is een vakgebied dat zich bezighoudt met methodes om een vraag of probleem in de werkelijkheid om te zetten naar een computerprogramma.

Topografie

Topografie letterlijk “plaatsbeschrijving” is de studie van de beschrijving van kenmerken van objecten, plaatsen en gebieden. Tot de topografie behoort ook de studie van de ligging en de namen van plaatsen, wateren, bergen, streken, landen, en andere geografische vormen.