Ga door naar hoofdcontent
InformatieHuishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld overeenkomstig artikel 19 van de statuten en geldt als aanvulling op het daarin gestelde.

Bestuur

Artikel 1

Ten aanzien van samenstelling, taken en bevoegdheden van het bestuur geldt hetgeen daartoe is bepaald in de statuten en reglementen.

Artikel 2

De hoofdredacteur van het blad Geo-Info en de Regio Coördinator maken deel uit van het GIN bestuur. De hoofdredacteur kan op zijn/haar verzoek door het bestuur worden vrijgesteld van bestuurswerkzaamheden.

Artikel 3

 1. De voorzitter zit de vergaderingen van de Algemene Ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen voor.
 2. De voorzitter vertegenwoordigt GIN of ziet toe op vertegenwoordiging bij activiteiten van andere verenigingen, organisaties en instanties waarbij aanwezigheid van een vertegenwoordiger van GIN nodig is.
 3. De voorzitter vertegenwoordigt of ziet toe op vertegenwoordiging van GIN in internationaal verband en in de internationale verenigingen.

Artikel 4

 1. Tot de taak van de secretaris behoort de zorg voor het toezicht op het voeren van correspondentie door GIN, het convoceren, organiseren en notuleren van de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering, het opstellen van het jaarverslag, het beheren van de ledenadministratie en het ledenregister en het beheren van het archief van GIN.
 2. Het bestuur kan ter ondersteuning van de secretaris het secretariaat laten verzorgen door een professionele instelling. De personen, die binnen deze instelling met de leiding en of uitvoering zijn belast behoeven geen lid te zijn van de vereniging.

Artikel 5

 1. Tot de taak van de penningmeester behoort het geldelijk beheer van GIN en het verzorgen van de goede financiële administratie en financiële verslaglegging. Hij doet geen betalingen anders dan tegen kwitantie.
 2. De penningmeester stelt jaarlijks begin november een begroting op voor het komende verenigingsjaar. Deze begroting wordt goedgekeurd door het bestuur.
 3. Het bestuur kan de penningmeester machtigen delen van zijn uitvoerende taken te delegeren aan een professionele instelling. De personen, die binnen deze instelling met de leiding en of uitvoering zijn belast behoeven geen lid te zijn van de vereniging.

Artikel 6

 1. Het bestuur komt in vergadering bijeen wanneer ten minste twee bestuurders dat nodig achten, maar ten minste zes maal per jaar.
 2. Om geldige besluiten te kunnen nemen dient ten minste de helft van het bestuur aanwezig te zijn. Indien de hoofdredacteur wordt vrijgesteld van bestuurswerkzaamheden, dan geldt als helft het dan benoemde aantal bestuursleden.
 3. Van de vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt welk door het bestuur wordt goedgekeurd en vastgesteld.
 4. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen heeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Lidmaatschap

Artikel 7

 1. De vereniging kent conform artikel 4 van de Statuten persoonlijke leden (natuurlijke personen), institutionele leden (rechtspersonen), ereleden en partners.
 2. Waar in deze reglementen sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de institutionele leden, de persoonlijke leden als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

Artikel 8

 1. Indien personen zich aanmelden om tot de vereniging toegelaten te worden als lid, dienen zij zich te onderwerpen aan een toelatingsprocedure, teneinde te kunnen vaststellen of de persoon voldoet aan de door de vereniging aan deze personen te stellen eisen met betrekking tot het lidmaatschap.
  Alle personen, die zich aanmelden voor het lidmaatschap, zullen tot het lidmaatschap worden toegelaten indien de toelatingsprocedure niet tot een andere conclusie leidt.
 2. Conform artikel 4 lid 4 van de statuten geschiedt aanmelding voor het lidmaatschap bij het bestuur. Aanmelding kan uitsluitend schriftelijk gedaan worden.
 3. Het bestuur bepaalt de toelatingscriteria en publiceert deze in de haar ten doel staande media.
 4. Over toelating beslist het bestuur. Het bestuur kan de uitvoering van het toelatingsproces uitbesteden aan derden.
 5. Het lidmaatschap kan elk moment in gaan en volgt het verenigingsjaar.

Artikel 9

Erelid van de vereniging kunnen zijn te goeder naam en faam bekend staande leden die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of hun verdiensten in het kader van de doelstellingen van de vereniging, door het bestuur, conform artikel 4 lid 5 van de statuten, in de Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen voor het erelidmaatschap en door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd.

Artikel 10

 1. Alle leden hebben het recht van hun lidmaatschap te doen blijken door op hun drukwerk te vermelden: “Lid van Geo-Informatie Nederland”.
 2. Alle leden bezitten het recht om in een algemene of gewone vergadering een stem uit te brengen.
 3. Alle leden hebben het recht van initiatief, voor zover statuten en reglementen dat niet beletten.
 4. Alle leden zijn tot elke functie verkiesbaar, voor zover statuten en reglementen dat niet beletten.
 5. Alle leden hebben het recht aan alle activiteiten van de vereniging deel te nemen, voor zover de statuten en reglementen dat niet beletten.
 6. Aan het lidmaatschap is het recht toegekend van ontvangst van het tijdschrift Geo-info en het mogen deelnemen aan GIN-activiteiten tegen gunstigere voorwaarden dan niet-leden.

Artikel 11

 1. Alle leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en aan alle op hen van toepassing zijnde reglementen, welke door de Algemene Ledenvergadering zijn of worden vastgesteld.
 2. Leden zijn gehouden om contributie te betalen.
 3. Ieder lid is gehouden om adresmutaties onverwijld schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging te melden, dan wel zelf aan te passen op de tot hem/haar ter beschikking gestelde deel van de GIN- website.
 4. Alle leden gaan akkoord met het ontvangen van de GIN Nieuwsbrief of andere berichtgeving per mail. In deze berichten kunnen tevens boodschappen zijn opgenomen van (commerciële) derden als het GIN bestuur deze boodschappen relevant vindt voor haar leden.

Geldmiddelen

Artikel 12

De inkomsten van GIN bestaan uit contributies, abonnementen op het tijdschrift, partnerovereenkomsten, advertentie-inkomsten, sponsorbaten, inkomsten uit congressen en symposia, bedrijfs-/organisatieabonnementen en andere baten.

Artikel 13

Jaarlijks legt het Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering een voorstel voor ten aanzien van de toekenning van het saldo van het desbetreffende boekjaar, conform artikel 15, lid 1, van de Statuten.

Artikel 14

 1. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
 2. De hoogte van de contributie wordt afhankelijk gesteld van het soort lidmaatschap.
 3. De contributie wordt zo veel als mogelijk geïnd via automatische incasso en is verschuldigd zodra het lidmaatschap van het desbetreffende lid is geëffectueerd.
 4. De inning van de contributie geschiedt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.
 5. Contributies dienen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 6. Wordt een lidmaatschap van kracht na 1 januari, dan is het nieuwe lid een contributie verschuldigd conform de volgende staffel:
  1. Ingangsdatum lidmaatschap in KW1: volledige contributie verschuldigd.
  1. Ingangsdatum lidmaatschap in KW2: 75% van de contributie verschuldigd.
  1. Ingangsdatum lidmaatschap in KW3: 50% van de contributie verschuldigd.
  1. Ingangsdatum lidmaatschap in KW4: 25% van de contributie verschuldigd.

Artikel 15

 1. Voor het deelnemen door leden aan activiteiten zoals congres, symposia, studiedagen en dergelijke kan door de vereniging aan de leden een vergoeding gevraagd worden.
 2. Activiteiten georganiseerd door formele onderdelen van GIN dienen kostendekkend te worden georganiseerd ofwel de kosten dienen gecompenseerd te worden uit de opbrengsten van bijdragen van deelnemers en uit andere aan de activiteit gerelateerde vergoedingen.
 3. Er wordt naar gestreefd om leden zoveel mogelijk kosteloos te laten deelnemen aan verenigingsactiviteiten.
 4. Niet-leden zal altijd een bijdrage gevraagd worden voor deelname aan een activiteit van de vereniging.
 5. Per activiteit zal door het bestuur de hoogte van de bijdrage voor deelname worden vastgesteld op voordracht van de organisatie van de activiteit.

Verenigingsorganen

Artikel 16

 1. Het bestuur kan in overeenstemming met artikel 11 van de statuten organen instellen ten behoeve van het beter functioneren van de vereniging.
  1. De vereniging kent de volgende organen:
   1. commissies;
   1. regio’s;
   1. activiteiten.

Commissies

Artikel 17

 1. Commissies kunnen op initiatief van het bestuur in het leven geroepen worden om een specifieke

regelmatig terugkomende uitvoerende taak uit te voeren. Een commissie functioneert aan de hand van een door het bestuur geformuleerde, dan wel goedgekeurde, opdracht dan wel door het bestuur vastgesteld reglement.

 • Commissies hebben een permanent of tijdelijk karakter.
 • Binnen de kaders van hun opdracht hebben zij een uitvoerende vrijheid.
 • Commissies moeten eenmaal per jaar een verslag en jaarplan aan het bestuur voorleggen.
 • Commissies zijn verplicht hun activiteiten met de jaaragenda af te stemmen.
 • Commissies kunnen op grond daarvan een budget aanvragen en toegekend krijgen.
 • Gevraagd of ongevraagd kan een Commissie het bestuur adviseren.
 • Commissies hebben in het bestuur een daartoe aangewezen aanspreekbare persoon.
 • Het bestuur heeft de bevoegdheid een Commissie te ontbinden.

Regio’s

Artikel 18

 1. Het bestuur kan regio’s instellen.
 2. Doel van de Regio’s is het organiseren van activiteiten voor GIN leden.
 3. Regio’s worden gevormd door GIN-leden eventueel aangevuld met deskundige niet-leden (natuurlijke personen).
 4. De opdracht, inrichting, samenstelling en bevoegdheden worden door het bestuur vastgesteld.
 5. Regio’s moeten eenmaal per jaar een verslag en jaarplan aan het bestuur voorleggen.
 6. Regio’s zijn verplicht hun activiteiten met de jaaragenda af te stemmen.
 7. Regio’s zijn verplicht verslag te doen van hun activiteiten in het magazine Geo-Info
 8. Het bestuur heeft de bevoegdheid regio’s op te heffen.

Activiteiten

Artikel 19

 1. Parallel aan de regio’s kunnen activiteiten voor bijzondere doelgroepen worden georganiseerd.
 2. Het bestuur moet toestemming geven voor deze activiteiten.
 3. De activiteiten kunnen door leden, afgevaardigden en/of andere natuurlijke personen worden georganiseerd.
 4. De opdracht, inrichting, samenstelling en bevoegdheden worden door het bestuur vastgesteld.
 5. Het bestuur heeft de bevoegdheid activiteiten te stoppen.

Communicatie

Artikel 20

 1. De vereniging kent een tijdschrift Geo-Info.
 2. Het tijdschrift verschijnt maximaal zes keer per jaar, tenzij het bestuur om zwaarwegende redenen anders besluit.
 3. De taken en bevoegdheden van de redactie zijn uitgewerkt in het redactiestatuut, welke door het bestuur is vastgesteld.
 4. Leden van de redactie worden op voordracht door de hoofdredacteur benoemd door het bestuur.
 5. Leden, ere-leden en institutionele leden hebben recht op ontvangst van het tijdschrift als onderdeel van het lidmaatschap.
 6. Niet-leden kunnen tegen betaling een abonnement verkrijgen op het tijdschrift Geo-Info. Het tarief van zulk een abonnement wordt voor elk boekjaar vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voordacht van het bestuur
 7. Voor tekstuele bijdragen aan het tijdschrift kan een vergoeding uitbetaald worden aan de auteur.
 8. De hoogte van vergoedingen voor auteurs wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld op voordracht van de hoofdredacteur.

Artikel 21

 1. De vereniging voert een website onder domeinnaam www.geo-info.nl.
 2. Voor het samenstellen en beheer van de website kan het bestuur een redactie benoemen eventueel door gebruik te maken van een professionele organisatie.
 3. Voor promotie van bijzondere activiteiten zoals symposia en congressen kan het bestuur extra websites voeren en de hosting daarvan opdragen aan derden.

Artikel 22

 1. De vereniging voert een digitale nieuwsbrief.
 2. Alle leden ontvangen als onderdeel van het lidmaatschap deze digitale nieuwsbrief.
 3. De digitale nieuwsbrief wordt op verzoek aan niet-leden digitaal toegestuurd.
 4. Ieder die de nieuwsbrief ontvangt kan zich hiervoor afmelden.
 • Voor het samenstellen van de inhoud kan het bestuur een redactie benoemen.

Artikel 23

 1. De vereniging kent een eigen logo.
 2. Op alle officiële uitingen van de vereniging dient het logo voor te komen.
 3. Het logo is onderdeel van de eigen huisstijl welke binnen de vereniging op de diverse uitingen en publicaties wordt toegepast.
 4. Het gebruik van het logo of de huisstijl door derden kan alleen na toestemming van het bestuur.

Samenwerking en/of binding met derden

Artikel 24

 1. De vereniging kan een samenwerking aangaan met andere verenigingen of organisaties voor het (samen) organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.
 2. Het bestuur stelt de voorwaarden en afspraken vast waaronder de samenwerking plaatsvindt.
 3. Overweging tot de samenwerking is dat de GIN-leden op enige wijze voordeel hebben van de samenwerking (korting toegang e.d.) en dat de andere vereniging of organisatie raakvlakken qua vakgebied of aandachtsvelden heeft met GIN.

Artikel 25

 1. GIN kent bindingen met internationale overkoepelende vaktechnische verenigingen. Aan deze bindingen zijn rechten en verplichtingen verbonden. Deze zijn in de lidmaatschappen van deze verenigingen opgenomen.
 2. GIN kent partnerprogramma’s en bedrijfs-/organisatieabonnementen. Instellingen en bedrijven kunnen zich aan GIN binden.

Prijzen

Artikel 26

 1. Voor een aantal bijzondere prestaties of activiteiten binnen het vakgebied zijn eervolle vermeldingen en/of geldelijke tegemoetkomingen gekoppeld. Soms worden deze prijzen gefinancierd uit een reeds bestaand fonds. Voor de criteria voor toekenning van de prijzen en bijdragen wordt verwezen naar de bijlagen van dit reglement:
  • bijdragen uit het Ormelingfonds;
  • bijdragen uit het Historisch Kartografisch Fonds;
  • de Bosatlasprijs;
  • de GIN Kartografieprijs.
 2. Naast de in sub 1 genoemde prijzen kent het GIN bestuur daarnaast een tweetal prijzen toe, te weten:
  • Prijs voor de beste auteur van een artikel in Geo-info, jaarlijks toe te kennen door het bestuur op voordracht van de redactie van Geo-Info.
  • Prijs voor een lid die zich meer dan bovenmatig verdienstelijk heeft gemaakt, welke twee jaarlijks op het GIN-congres door het GIN bestuur wordt toegekend.

Algemene bepalingen

Artikel 27

Wanneer over een bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting bestaat, beslist het bestuur.

Artikel 28

Dit reglement en eventuele latere wijzigingen daarop treden in werking met ingang van de dag waarop de goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering is verleend.

Artikel 29

Het Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd door een besluit daartoe van de leden in de Algemene Ledenvergadering met een volstrekte meerderheid van het aanwezige aantal stemmen.

BIJLAGE 1: Richtlijnen voor het Ormelingfonds (Aangepast 24-04-1995)

 1. Het Ormelingfonds is tot stand gekomen op 2 april 1982 bij het afscheid van Prof. Ormeling als hoogleraar in de kartografie aan het ITC in Enschede.
 2. Het fonds is een afscheidscadeau, bijeengebracht door collega’s, vrienden en kennissen van Prof. Ormeling. Hiermede werd een lang gekoesterde wens van Prof. Ormeling gerealiseerd, namelijk het stichten van een fonds, uit de rente waarvan leden van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie een bijdrage in de kosten van de deelname aan buitenlandse kartografische congressen, seminars, e.d. kunnen ontvangen.
 3. Het beheer van het Ormelingfonds is op 2 april 1982 door Prof. Ormeling overgedragen aan de Nederlandse Vereniging voor Kartografie (NVK). Het bestuur van de NVK, thans GIN, zal het fonds ook financieel beheren en legt daarover jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
 4. De middelen van het fonds mogen uitsluitend aangewend worden voor de in art. 2 bedoelde bestemming en mogen nimmer voor andere doeleinden,waaronder die genoemd onder art. 28 van de Statuten van de toenmalige NVK, worden gebruikt.
 5. Voor een bijdrage als bedoeld in art. 2 kunnen persoonlijke leden van de NVK, thans GIN, in aanmerking komen, die:
  • zich verdienstelijk maken of hebben gemaakt in de kartografie of in de NVK, en
  • door het ontbreken van een financiële ondersteuning van de werkgever of anderszins (doorgaans) niet in de gelegenheid zijn aan onder art. 2 bedoelde kartografische activiteiten deel te nemen.
 6. Voor de beoordeling of een lid in aanmerking komt voor een bijdrage als bovenvermeld, zal het bestuur een commissie benoemen, die in deze het bestuur adviseert. De commissie wordt telkens voor een periode van 4 jaar benoemd. In de commissie hebben zitting:
  • één bestuurslid,
  • twee persoonlijke leden van de NVK, thans GIN, waarvan vereist wordt dat zij een breed overzicht hebben over de Nederlandse kartografische wereld.
 7. Elk jaar wordt het beschikbare bedrag door het bestuur vastgesteld, evenals de hoogte van iedere toekenning.
 8. De leden zullen via het Kartografisch Tijdschrift, thans Geo-info, worden uitgenodigd:
  • bij het bestuur een aanvraag voor de tegemoetkoming in de kosten voor het deelnemen aan een buitenlandse kartografische activiteit in te dienen.
  • de aandacht van het bestuur te vestigen op leden die naar hun mening in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Een dergelijke oproep zal in ieder geval in het jaar voorafgaande aan elke ICA (Internationale Kartografische Vereniging) conferentie plaatsvinden.
 9. Het gebruik van het ter beschikking gestelde bedrag dient steeds met schriftelijke stukken aangetoond te kunnen worden.
 10. Het gebruik, niet in overeenstemming met de gestelde doeleinden, geeft het bestuur het recht het ter beschikking gestelde bedrag onmiddellijk terug te vorderen.
 11. Bij ontbinding van de vereniging dient het Ormelingfonds in stand te blijven en wordt het beheer overgedragen aan een instelling als bedoeld in art. 32 van de Statuten van de toenmalige NVK.

BIJLAGE 2: Richtlijnen voor het Historisch Kartografisch Fonds

 1. Het Historisch Kartografisch Fonds (HKF) is tot stand gekomen door een batig saldo van de organisatie van de 13e Internationale Conferentie voor de Geschiedenis van de Kartografie gehouden in Juni 1989 te Amsterdam. Gezien de herkomst van de gelden zal het HKF daarom alleen aangewend worden voor doelen die de geschiedenis van de Kartografie dienen.
 2. De middelen van het HKF mogen uitsluitend aangewend worden voor de in punt 1 bedoelde bestemming en mogen nimmer voor andere doeleinden, waaronder die genoemd onder art. 28 van de Statuten van de toenmalige NVK, worden gebruikt.
 3. Het Bestuur van de NVK, thans GIN, zal het fonds financieel beheren. De penningmeester van de NVK, thans GIN, zet het saldo op een afzonderlijke termijnrekening. Hij legt daarover jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
 4. Aanvragen voor de toekenning van de middelen uit het fonds worden ingediend bij het Bestuur van’ de NVK, thans GIN. Het Algemeen Bestuur van GIN neemt het besluit van de toewijzing na inwinnen van een advies door een door het Algemeen Bestuur benoemde commissie. Deze commissie bestaat uit: de voorzitter van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie, één ander lid van dezelfde werkgroep en één lid van het Algemeen Bestuur van GIN. Eerstgenoemde fungeert daarbij als voorzitter van de commissie.
 5. Om over een langere periode over het HKF te kunnen beschikken worden in principe uitgaven bekostigd uit de uit het basiskapitaal verkregen rente.
 6. Bij de besteding van gelden uit het HKF wordt met name gedacht aan:
  • ondersteuning van studiedagen en symposia in de vorm van publicatie van de gehouden referaten;
  • uitnodiging van gastsprekers (nationaal en internationaal) t.b.v. studiedagen en symposia geïnitieerd door de werkgroep;
  • financiële bijdrage in de deelnamekosten van kaarthistorici aan buitenlandse congressen;
  • ondersteuning bij het publiceren van resultaten van Historisch-Kartografisch onderzoek;
  • stimulering van het Historisch-Kartografisch onderzoek bv. door het uitschrijven van een prijsvraag.
 7. Het gebruik van het „ter beschikking gestelde’ bedrag dient steeds met schriftelijke stukken aangetoond te kunnen worden. Het gebruik, niet in overeenstemming met het afgesproken doel, geeft het Bestuur van de NVK, thans GIN, het recht het ter beschikking gestelde bedrag onmiddellijk terug te vorderen.

BIJLAGE 3: Reglement voor de Bosatlasprijs

 1. De prijs ter grootte van € 250, ter beschikking gesteld door Wolters- Noordhoff, wordt toegekend aan de student(e) cq. studenten (bij samenwerking) die de beste afstudeerscriptie geschreven heeft/hebben waarin een substantieel deel de kartografie betreft of in het algemeen de (digitale) geovisualisatie.
 2. De mededingende studenten dienen aan een erkende onderwijsinstelling in Nederland of België ingeschreven te staan.
 3. De prijs wordt in principe ieder kalenderjaar in het voorjaar toegekend over het voorafgaande kalenderjaar, tenzij er dat jaar geen scriptie ingediend is van voldoende niveau.
 4. De scriptie mag in analoge vorm (liefst losbladig in verband met het vermenigvuldigen voor de juryleden) worden ingestuurd, maar bij voorkeur gebeurt dit in digitale vorm (PDF) of ieder ander gangbaar tekstformaat.
 5. De beoordeling ligt in handen van de “Jury Bosatlasprijs”.
 6. De Jury Bosatlasprijs wordt jaarlijks in opdracht van het GIN-bestuur benoemd door de werkgroep Onderwijs.
 7. In de jury hebben geen personen zitting die afkomstig zijn van instellingen welke inzendingen hebben gedaan.
 8. De jury bepaalt haar keuze aan de hand van scripties die bij de secretaris van de werkgroep Onderwijs zijn ingeleverd op uiterlijk 31 januari van het voorgaande jaar, en voorzien zijn van een goede samenvatting en een gemotiveerde aanbeveling van de afstudeerbegeleider.
 9. Het begeleidend schrijven van de afstudeerbegeleider betreft naast de algemene motivatie voor de inzending ook een aanduiding met de mate van zelfstandigheid waarmee de studenten gewerkt hebben.
 10. De scriptie mag behalve in het Nederlands ook in het Engels zijn gesteld.
 11. De jury beoordeelt de scripties op:
  • Inhoud (onderwerp / originaliteit / maatschappelijke relevantie).
  • Diepgang, rekening houdend met het onderwijsniveau en omvang van de opdracht.
  • Volledigheid.
  • Taal (leesbaarheid, correctheid) vormgeving (typografie en niet – kartografische illustraties).
  • Visualisatie(s) (kwaliteit / originaliteit): de scriptie is bij voorkeur voorzien van goede, kartografisch verantwoorde (elektronische) visualisaties.
 12. De bekendmaking van de uitslag, vergezeld van een motivatie van de jury en de uitreiking vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van GIN.
 13. Inzenders machtigen de jury en GIN bij de vermelding in het tijdschrift een samenvatting en ter illustratie afbeeldingen uit de scriptie over te nemen.
 14. De werkgroep Onderwijs benadert jaarlijks de onderwijsinstellingen waar scripties, als hier beschreven, vandaan kunnen komen. Dat zijn de volgende instellingen:
  • Universiteit Utrecht
  • Technische Universiteit Delft
  • Wageningen Universiteit
  • Katholieke Universiteit Leuven
  • ITC Enschede
  • Hogeschool van Utrecht
  • Geon Groningen
  • Larenstein Velp

BIJLAGE 4: Reglement GIN Kartografieprijs

 1. De GIN Kartografieprijs wordt toegekend aan personen of organisaties die zich hebben onderscheiden:
  • door het produceren/uitgeven van een bijzonder kartografisch product, of
  • op het terrein van de kartografische productietechnieken, werkmethoden of theorievorming, of
  • door zich op bijzondere wijze verdienstelijk te maken voor de vereniging.
 2. De prijs bedraagt een zilveren penning en een oorkonde.
 3. De prijs wordt in principe ieder kalenderjaar toegekend over het voorafgaande kalenderjaar. Om in aanmerking te komen is lidmaatschap van GIN geen vereiste.
 4. De beoordeling geschiedt door de “Jury GIN Kartografieprijs” en de toekenning geschiedt door het Algemeen Bestuur van GIN.
 5. De jury wordt benoemd door het Algemeen Bestuur van GIN op voorstel van de Sectie Kartografie en Geovisualisatie, en bestaat uit vier leden, waarvan er om de twee jaar twee leden uittreden.
 6. De jury doet jaarlijks in het najaar een oproep voor nominaties via het tijdschrift Geo-Info en de website van de vereniging GIN. Hierin wordt iedereen uitgenodigd om personen of organisaties voor te dragen voor een prijs. Alleen voor de categorieën zoals genoemd in artikel 1a en 1b mag men ook zichzelf of de eigen organisatie nomineren.
 7. De nominaties dienen voorzien te zijn van een korte argumentatie en – indien van toepassing – vergezeld te gaan van voorbeelden of werkstukken.
 8. De jury bepaalt haar keuze aan de hand van de nominaties die uiterlijk op 1 maart bij de secretaris van de GIN zijn ingeleverd. De jury doet uiterlijk 6 weken voor de ALV een voordracht voor de prijswinnaar(s) aan het bestuur van de GIN.
 9. De nominaties worden zo mogelijk tentoongesteld op de ALV en op de GIN-website.
 10. De bekendmaking van de uitslag, vergezeld van een motivatie van de commissie, volgt tijdens de Algemene Ledenvergadering van GIN later in het jaar. Het jury-rapport gaat daarna naar de redactie voor publicatie in het tijdschrift Geo-Info.