Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVisie Zicht op Nederland

Visie Zicht op Nederland

Donderdag 15 februari 2024Afbeelding Visie Zicht op Nederland

Minister De Jonge heeft de meerjarenvisie Zicht op Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze visie geeft richting aan de ambitie van de overheid om tot een samenhangend beeld van onze leefomgeving te komen. Dit is nodig om in heel Nederland datagedreven samen te kunnen werken aan de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

Het is essentieel om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare ruimte in Nederland. Dat kan alleen als we een goed beeld hebben van de ruimte in ons land en de mogelijkheden en onmogelijkheden daarin. Zicht op Nederland dus. Daarvoor is betrouwbare en breed beschikbare informatie over de leefomgeving onmisbaar. De visie laat zien hoe het Beraad voor Geo-Informatie dit wil bereiken. Werken op basis van kennis en data is in de Contourennotitie Nota Ruimte neergezet als ambitie. De visie Zicht op Nederland moet helpen om deze ambitie van een stevig fundament te voorzien.

Doorontwikkeling en uitbreiding NGII

‘We’ beginnen gelukkig niet bij nul. De huidige Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) is al jaren operationeel en de data uit deze infrastructuur wordt binnen en buiten de overheid veelvuldig gebruikt. Op dit moment meer dan 30 miljard keer per jaar. Dit levert nu al grote baten op. Maar er ontbreken belangrijke data, soms zijn data onvoldoende gestandaardiseerd en niet altijd zijn ze van voldoende kwaliteit. Ook ontbreekt het aan bereidheid en vertrouwen om data te delen, ontbreken relevante analyse- en visualisatiemogelijkheden en is de toepassing voor niet-professionele gebruikers nog onvoldoende laagdrempelig. Doorontwikkeling en uitbreiding van de NGII is daarom essentieel.

Nauwe samenwerking

De meerjarenvisie is het product van de gezamenlijke kennis en kunde van alle partijen die in het Beraad voor Geo-informatie zitting hebben: de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, het CBS, het RIVM, Netherlands Space Office, de stichting Geonovum, het Kadaster en de Geologische Dienst Nederland. Rijk en medeoverheden hebben de visie in december vastgesteld in het bestuurlijk overleg voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hebben in de afgelopen periode vanuit hun eigen perspectief en in contact met BZK visie- en werkdocumenten opgesteld die net als de meerjarenvisie Zicht op Nederland inzetten op een betere ruimtelijke informatievoorziening om de opgaven in de leefomgeving vooruit te helpen.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *