Ga door naar hoofdcontent
VacaturesStage bij GEON
GEON

Stage bij GEON

CategorieExterne organisaties
LocatieGroningen
Direct solliciteren
Afbeelding Stage bij GEON

Blok 1 : Stage bij Geon

WAT

Geon bv, Experts in geo-informatiemanagement, is een zelfstandig, onafhankelijk adviesbureau, voortgekomen uit de Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen.

Geon heeft vaste, ervaren medewerkers op WO/HBO niveau. Onze medewerkers zijn actief zowel op het gebied van consultancy als bij het verzorgen van opleidingen op het gebied van de ruimtelijke informatievoorziening. Door deze combinatie van activiteiten blijft onze kennis up-to-date en zijn onze diensten aangepast aan de nieuwste inzichten. Op deze manier wordt het kwaliteitsniveau van onze dienstverlening gewaarborgd.

De filosofie van Geon is dat de opzet en inrichting van ruimtelijke informatie­voorziening drie facetten bevat: Informatietechnologie (IT), Materiedeskundig­heid en Organisatie­verandering. Deze drie facetten kunnen afzonderlijk worden benaderd, maar een integrale aanpak leidt tot betere en met name meer toekomstvaste resultaten. Als zodanig vormt het gebruik van GIS-pakketten in organisaties, samen met IT en een geleidelijke en gedoseerde organisatieverandering, een paradigma. Dat wil zeggen dat het werken aan een succesvolle ruimtelijke informatievoorziening bepaalde regels, gereedschap­pen en mensen vereist. Geon combineert deze in haar dienstverlening.

Geon is voornamelijk actief bij overheidsinstellingen. Wij zijn volledig onafhankelijk van leveranciers van systemen en data, maar onderhouden wel een uitgebreid netwerk van contacten in deze markt. Met koepel­organisaties wordt op project­basis samengewerkt. Voor meer informatie zie www.geon.nl.

VOOR JOU

Geon biedt jou de mogelijkheid je kennis te verruimen en ervaring op te doen door de inzet op projecten. Deze projecten zijn in de regel zeer divers. Geon werkt voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers en inhoudelijk zijn de verleende opdrachten zeer verschillend. Jij draait mee in projecten die veelal gericht zijn op datamanagement, data-analyse, visualisatie en onderzoek.

BEGELEIDING

Onze GIS-experts begeleiden jou tijdens jouw stage bij Geon. Tussentijdse evaluaties vinden regelmatig plaats om jouw kennisontwikkeling te bevorderen

Blok 2: Praktijkstage bij Green Gold in Ghana

WAT

In het noorden van de Volta-regio in Ghana is sinds enige jaren het terrein van een oude staatsboerderij, grootte 3000 hectare, opnieuw in ontwikkeling genomen. Een Nederlands-Ghanees echtpaar is de sociale onderneming Green Gold gestart met als primaire doel: het versterken van de economische en sociale mogelijkheden van de bevolking in deze afgelegen en vergeten streek.

WAAROM

De moringa-boom wordt vaak de ‘wonder tree’ genoemd. Deze boom biedt enorme mogelijkheden voor gebruik voor landschapsinrichting, voedsel, cosmetische doeleinden en gezondheidsbevordering. Gebrek aan ervaring en deskundigheid, alsmede culturele invloeden, bewerkstelligen echter, dat moringa mogelijkheden biedt die nog steeds onontdekt zijn.

HOE

Nieuwe moringa-plantages zijn gecreëerd. De boeren in de streek wordt geleerd, hoe de moringa te gebruiken. De moringa levert binnen vier jaar oogst; de moringa is een snelgroeiende boom die heel goed gedijt in de savanne van Noord-Ghana. Green Gold oogst de moringa, droogt de bladeren en perst de zaden tot olie. Boeren uit de omgeving kunnen hun zaden bij Green Gold laten persen. Green Gold werkt aan de ontwikkeling van een internationale afzetmarkt.

WANNEER

Green Gold is twee jaar geleden gestart en heeft inmiddels in het dorpje Zongo een mooie eigen compound gebouwd. In afstemming met de lokale boerenbevolking en de chief wordt het business plan van Green Gold uitgebouwd.
In samenwerking met Ontmoet Afrika worden stageplaatsen en mogelijkheden voor internationale vrijwilligers gecreëerd.

GEO-EXPERTISE

In september 2018 zijn GIS-experts van Geon voor een verkennende reis naar Green Gold gereisd. Zij hebben daar met GPS-apparaten een start gemaakt met het in kaart brengen van het gebied bij en rond Green Gold.
Het karteren van het terrein blijkt zinvol voor meerdere doeleinden. De lokale overheid (chief) krijgt beter zicht op de geografische kenmerken van het terrein van zijn bestuur. Green Gold krijgt inzicht in de verschillende kenmerken van het landbouwgebied. Belangrijke beslissingen kunnen worden genomen op basis van fundamentele informatie over het land.

VOOR JOU

Green Gold, Geon, Gegevensknooppunt Groningen en Ontmoet Afrika werken samen aan de versterking van een achtergestelde regio. Het mes snijdt bij Green Gold aan alle kanten: er wordt een prachtig bedrijf opgebouwd en een omgeving met ongeveer 5000 mensen profiteert van de economische groei en de ontwikkelingsmogelijkheden.

Met dit gemeenschappelijk stageprogramma wordt beoogd ieder jaar 2 stagiairs voor 2 tot 4 maanden te interesseren zich in te zetten voor Green Gold en deze betrokkenheid vorm te geven met een onderzoeksstage op het domein van GIS en/ of geografische informatievoorziening.

BEGELEIDING

De begeleiding voor dit onderdeel van de stage wordt uitgevoerd door Ontmoet Afrika. Deze organisatie heeft 15 jaar ervaring met het begeleiden van stagiairs bij een interculturele stage.

Blok 3: Werken bij een GKG-bronhouder

WAT

Vanaf het najaar van 2015 wordt er gewerkt aan het opzetten en inrichten van het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG). Dit regionaal initiatief is in eerste instantie opgepakt door vier regionale bronhouders. In het najaar van 2016 hebben zij een proeftuin uitgevoerd om de meerwaarde van een regionale knooppuntvoorziening in beeld te brengen.

De resultaten van de proeftuin waren zodanig positief, dat begin 2017 organisaties, zowel regionaal als landelijk, werden uitgenodigd aan het initiatief deel te nemen. Negentien regionale en landelijke organisaties sloten zich bij het initiatief aan. Gedurende de realisatiefase, van 1 april 2017 tot 1 december 2017, werkten deze organisaties samen aan de ontwikkeling van het GKG. Thema’s zoals waterketen, bodemkwaliteit, kapvergunning/omgevingswet en energietransitie werden in gezamenlijkheid opgepakt en uitgewerkt.

Op 14 december 2017 is het GKG live gegaan. Het GKG als regionale knooppuntvoorziening is daarmee gerealiseerd. De positieve ervaringen en de behaalde resultaten waren aanleiding de samenwerking in het GKG duurzaam voort te zetten. Op het moment nemen zeven bronhouders, zeven waterketenclusters, twee afnemers en partners Bronhouders aan het GKG deel. Voor meer informatie zie: www.gegevensknooppuntgroningen.nl.

VOOR JOU

Wij bieden jou de mogelijkheid om bij een van de bronhouders jouw opgedane kennis en ervaring te praktiseren maar ook nieuwe ervaring op te doen met ketensamenwerking rond diverse thema’s waaronder wonen en zorg, energietransitie, watermanagement, omgevingswet, bodem en ondergrond en openbare orde en veiligheid. Voor vragen met betrekking tot deze thema’s wordt een datanetwerk aangelegd, waarbij geo-informatie en GIS een prominente rol speelt.

BEGELEIDING

De dagelijkse begeleiding wordt geleverd door de betreffende bronhouder. Daarnaast leveren de GIS-experts van Geon ondersteuning gedurende de stage.

Wat we jou bieden

Wij bieden jou een maandelijkse stagevergoeding voor de gehele periode. Voor blok 2 vergoeden wij de reis naar Afrika.

Wat we jou vragen

Graag ontvangen we jouw CV. Op basis daarvan vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Voor de reis naar Afrika wordt er een eigen bijdrage gevraagd van €395,00. Deze kosten worden gemaakt voor een trainingsweekend ter voorbereiding op de reis. Er zijn voor 2019 overigens twee stageplaatsen beschikbaar.

Ben je geinteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Bert Gerlofs via  e.gerlofs@geon.nl of 06-53378271